Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đưa ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đưa ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

A. Vai trò người phân bổ tài nguyên

B. Vai trò người thực hiện

C. Vai trò người đại diện

D. Vai trò nhà kinh doanh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng