Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “kiểm soát chất lượng”?

Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “kiểm soát chất lượng”?

A. Kiểm soát chất lượng là ngăn chặn sai lệch

B. Kiểm soát chất lượng là phân biệt sai lệch

C. Kiểm soát chất lượng là kết quả sản xuất

D. Kiểm soát chất lượng là có thể thay đổi chất lượng sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng