Những hình thức có thể thay thế cho kiểm tra trực tiếp là:

Những hình thức có thể thay thế cho kiểm tra trực tiếp là:

A. Chọn lọc, văn hóa tổ chức, đánh giá thái độ

B. Chọn lọc, tiêu chuẩn hóa, huấn luyện, văn hóa của tổ chức

C. Chọn lọc, văn hóa của tổ chức, tiêu chuẩn hóa, huấn luyện, đánh giá thái độ.

D. Tiêu chuẩn hóa, huấn luyện, đánh giá thái độ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng