Những khía cạnh nào dưới đây đúng với hoạt động quản trị:

Những khía cạnh nào dưới đây đúng với hoạt động quản trị:

A. Là một quá trình.

B. Được định hướng bởi mục tiêu của tổ chức.

C. Đối tượng của quản trị là con người.

D. Quản trị là một quá trình quản trị con người và được định hướng bởi mục tiêu của tổ chức.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng