Ở cấp bậc cao hơn thì đâu là loại hình kiểm soát hiệu quả:

Ở cấp bậc cao hơn thì đâu là loại hình kiểm soát hiệu quả:

A. Kiểm soát lường truớc

B. Kiểm soát trong khi thực hiện

C. Kiểm soát sau khi thực hiện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng