Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F$_{1}$. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F$_{1}$ thì số cây thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ:

Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F$_{1}$. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F$_{1}$ thì số cây thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ:

A. 1/8

B. 3/16

C. 1/3

D. 2/3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng