Phân cấp quản trị là:

Phân cấp quản trị là:

A. Nhà quản trị giao hết cho các cấp dưới quyền hạn của mình

B. Sự chia đều quyền hạn giữa các nhà quản trị với nhau

C. Duy trì quyền hạn của những nhà quản trị cấp trên

D. Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành của nhà quản trị cấp trên cho các nhà quản trị cấp dưới.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng