Phân tích đối thủ cạnh tranh là phân tích yếu tố của môi trường

Phân tích đối thủ cạnh tranh là phân tích yếu tố của môi trường

A. Tổng quát

B. Ngành

C. Bên ngoài

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng