Phân tích môi trường hoạt động của tổ chức nhằm

Phân tích môi trường hoạt động của tổ chức nhằm

A. Xác định cơ hội & nguy cơ

B. Xác định điểm mạnh & điểm yếu

C. Phục vụ cho việc ra quyết định

D. Để có thông tin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng