Phát biểu nào sau đây là không đúng

Phát biểu nào sau đây là không đúng

A. Nghệ thuật quản trị không thể học được

B. Có được từ di truyền

C. Trải nghiệm qua thực hành quản trị

D. Khả năng bẩm sinh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng