Phát hiện lỗi sản phẩm khi đã giao cho khách hàng là vi phạm nguyên tắc:

Phát hiện lỗi sản phẩm khi đã giao cho khách hàng là vi phạm nguyên tắc:

A. Kiểm soát phải có tính khách quan.

B. Kiểm soát phải đảm bảo tính toàn diện.

C. Kiểm soát phải đúng thời điểm.

D. Hệ thống kiểm soát phải chấp nhận được.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng