Phong cách lãnh đạo theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio chia theo:

Phong cách lãnh đạo theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio chia theo:

A. Mức độ quan tâm đến con người và công việc.

B. Mức độ quan tâm đến con người và sản xuất.

C. Mức độ quan tâm đến con người và tình huống.

D. Mức độ quan tâm đến nhu cầu và tính huống.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng