Quan sát những phản hồi từ khách hàng về chất lượng hàng hóa là phương pháp kiểm soát nào?

Quan sát những phản hồi từ khách hàng về chất lượng hàng hóa là phương pháp kiểm soát nào?

A. Phương pháp kiểm soát phối hợp.

B. Phương pháp giám sát.

C. Phương pháp phân tích thống kê.

D. Phương pháp quản lý tài chính.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng