Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm

Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm

A. Tối đa hóa lợi nhuận

B. Đạt mục tiêu của tổ chức

C. Sử dụng có hiểu quả cao nhất các nguồn lực

D. Đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng