Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao

Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng