Quản trị là quá trình….với người khác và thông qua những người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường….:

Quản trị là quá trình….với người khác và thông qua những người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường….:

A. Làm việc/ít thay đổi.

B. Làm việc/thay đổi.

C. Làm viêc/không thay đổi.

D. Làm việc/luôn biến động.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng