Ra quyết định ảnh không bao gồm Điều gì sau đây?

Ra quyết định ảnh không bao gồm Điều gì sau đây?

A. Xác định vấn đề

B. Lựa chọn một chương trình hành động

C. Đáp ứng những nhu cầu của tình huống

D. Thu thập và tổng hợp thông tin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng