Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình

Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng