Sử dụng các mô hình toán học để tìm giải pháp tối ưu đó là phương pháp của trường phái:

Sử dụng các mô hình toán học để tìm giải pháp tối ưu đó là phương pháp của trường phái:

A. Trường phái định lượng trong quản trị.

B. Trường phái quản trị khoa học.

C. Trường phái quản trị thư lại.

D. Trường phái quản trị hành chính.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng