Sơ đồ lưới quản trị phân loại phong cách lãnh đạo theo….mức độ đối với mỗi tiêu chí:

Sơ đồ lưới quản trị phân loại phong cách lãnh đạo theo….mức độ đối với mỗi tiêu chí:

A. 4

B. 5

C. 7

D. 9

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng