Sự hao mòn của máy móc thiết bị là:

Sự hao mòn của máy móc thiết bị là:

A. biến đổi không ngẫu nhiên

B. biến đổi ngẫu nhiên

C. biến đổi bất thường

D. biến đổi do thời tiết

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Vì: Sự hao mòn của máy móc là điều bình thường, không thể tránh khỏi => là biến đổi ngẫu nhiên.