Sự khác biệt căn bản nhất giữa hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp là

Sự khác biệt căn bản nhất giữa hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp là

A. Độ dài thời gian

B. Nội dung và thời gian thực hiện

C. Cấp quản trị tham gia vào hoạch định

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng