Sự khác nhau trong yêu cầu về kỹ năng đối với nhà quản trị cấp cao và cấp trung là:

Sự khác nhau trong yêu cầu về kỹ năng đối với nhà quản trị cấp cao và cấp trung là:

A. QTCC thường phải có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng nhân sự tốt hơn QTCT.

B. QTCT phải có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng tư duy cao hơn QTCC.

C. QTCC thường phải có các kỹ năng cao hơn QTCT ở tất cả các khía cạnh.

D. QTCC có kỹ năng tư duy cao hơn nhưng kỹ năng kỹ thuật thấp hơn QTCT.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng