Tác động của sở thích theo nhóm tuổi đối với sản phẩm của doanh nghiệp là yếu tố thuộc về

Tác động của sở thích theo nhóm tuổi đối với sản phẩm của doanh nghiệp là yếu tố thuộc về

A. Kinh tế

B. Dân số

C. Chính trị xã hội

D. Văn hóa

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng