Tác phẩm nổi tiếng nào thể hiện tư tưởng hướng đến hiệu quả quản trị thông qua việc tăng năng suất lao động trên cơ sở hợp lý hoá các bước việc? 

Tác phẩm nổi tiếng nào thể hiện tư tưởng hướng đến hiệu quả quản trị thông qua việc tăng năng suất lao động trên cơ sở hợp lý hoá các bước việc? 

A. The Human Side of Enterprise – Mc. Gregor

B. = The Principles of Scientific Management – W. Taylor

C. The End of Economic Man – Peter Drunker

D. In search of exellence – Tom Peter and Robert H. Waterman 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng