Tại sao kiểm tra phải khách quan?

Tại sao kiểm tra phải khách quan?

A. Vì nếu có định kiến, sẽ không đánh giá đúng về sự thực hiện nhiệm vụ

B. Vì nhằm để kiểm tra đạt hiệu quả cao

C. Vì để phù hợp đặc điểm tổ chức

D. A, B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng