Theo 2 nhóm nhân tố của F.Herzberg, khi nhân viên có thành tích được người lãnh đạo công nhận thì ảnh hưởng tới nhân viên:

Theo 2 nhóm nhân tố của F.Herzberg, khi nhân viên có thành tích được người lãnh đạo công nhận thì ảnh hưởng tới nhân viên:

A. Tạo nên sự thỏa mãn, động lực trong công việc.

B. Không bất mãn và cũng không có hưng phấn.

C. Tạo nên sự thỏa mãn nhưng không tạo động lực.

D. Không tạo ra sự thỏa mãn nhưng cũng không có sự bất mãn.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng