Theo Herberg, yếu tố dẫn đến sự thỏa mãn của nhân viên không bao gồm:

Theo Herberg, yếu tố dẫn đến sự thỏa mãn của nhân viên không bao gồm:

A. Cơ hội phát triển 

B. Trách nhiệm

C. Sự tiến bộ

D. Tiền lương

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng