Theo Herzberg các yếu tố nào là yếu tố bình thường, không có giá trị động viên:

Theo Herzberg các yếu tố nào là yếu tố bình thường, không có giá trị động viên:

A. Sự công nhận. 

B. Tăng trách nhiệm trong công việc. 

C. Cơ hội thăng tiến 

D. Lương bổng, phúc lợi, an tâm công tác.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng