Theo thuyết nhu cầu của Maslow, trả lương tốt và công bằng, cung cấp ăn trưa, ăn giữa ca miễn phí, phúc lợi nhằm thỏa mãn….

Theo thuyết nhu cầu của Maslow, trả lương tốt và công bằng, cung cấp ăn trưa, ăn giữa ca miễn phí, phúc lợi nhằm thỏa mãn….

A. Nhu cầu sinh lý.

B. Nhu cầu an toàn.

C. Nhu cầu xã hội.

D. Nhu cầu mức thấp.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng