Theo thuyết nhu cầu của Maslow, được tham gia quá trình cải biến doanh nghiệp nhằm thỏa mãn….

Theo thuyết nhu cầu của Maslow, được tham gia quá trình cải biến doanh nghiệp nhằm thỏa mãn….

A. Nhu cầu mức cao.

B. Nhu cầu xã hội.

C. Nhu cầu tôn trọng.

D. Nhu cầu tự hoàn tiện.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng