Theo tiêu chuẩn ISO 9000 sản phẩm là:

Theo tiêu chuẩn ISO 9000 sản phẩm là:

A. Kết tinh của lao động

B. Tất cả hàng hóa được trao đổi trên thị trường

C. Tất cả các câu trên

D. Kết quả của các hoạt động hay quá trình

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng