Thiết bị được điều chỉnh không đúng gây ra trục trặc trong quá trình sản xuất là:

Thiết bị được điều chỉnh không đúng gây ra trục trặc trong quá trình sản xuất là:

A. nguyên nhân bất thường gây ra sai sót trong sản xuất

B. nguyên nhân không thể tránh được trong sản xuất

C. nguyên nhân cần phải được ngăn ngừa trong sản xuất

D. nguyên nhân bất thường và cần phải được ngăn ngừa trong sản xuất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Vì: Thiết bị điều chỉnh không đúng là nguyên nhân bất thường mà nhà quản trị có thể nhận dạng và cần phải ngăn ngừa những sai sót tiếp tục phát sinh.