Thứ tự đúng của tiến trình kiểm tra dự phòng:

Thứ tự đúng của tiến trình kiểm tra dự phòng:

A. Kết quả mong muốn – kết quả thực tế – đo lường kết quả thực tế – so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra – xác định sai lầm – phân tích nguyên nhân sai lầm – thiết lập chương trình sửa chữa- thực hiện việc sửa chữa- kết quả mong muốn.

B. Kết quả mong muốn – kết quả thực tế – đo lường kết quả thực tế – so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra – phân tích nguyên nhân sai lầm – kết quả mong muốn.

C. Kết quả mong muốn – đo lường kết quả thực tế – so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra – phân tích nguyên nhân sai lầm -xác định sai lầm – thiết lập chương trình sửa chữa- thực hiện việc sửa chữa- kết quả mong muốn.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng