Thuyết đường dẫn tới mục tiêu của Robert House, có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách:

Thuyết đường dẫn tới mục tiêu của Robert House, có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách:

A. Giao nhiệm vụ tổng quát cho nhân viên.

B. Làm cho người dưới quyền nhận diện rõ ràng nhiệm vụ.

C. Không quan tâm nhu cầu cấp dưới.

D. Giám sát chặt chẽ và thường xuyên.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng