Tiêu chuẩn trong quy trình kiểm tra là gì?

Tiêu chuẩn trong quy trình kiểm tra là gì?

A. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu khác nhau.

B. Cơ sở để đo lường kết quả chỉ bằng chỉ tiêu định lượng là số giờ công và số lượng phế phẩm.

C. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu định lượng là đơn vị tiền tệ, doanh thu.

D. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu định lượng như số giờ công, số lượng phế phẩm, đơn vị tiền tệ như chi phí, doanh thu hoặc bất cứ khái niệm nào để đo lường thành quả.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng