Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thừơng được chia thành

Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thừơng được chia thành

A. 2 cấp quản trị

B. 3 cấp quản trị

C. 4 cấp quản trị

D. 5 cấp quản trị

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng