Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Act (A) là:

Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Act (A) là:

A. Yêu cầu; Đánh giá

B. Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình

C. Xác định yêu cầu; đo, đánh giá

D. Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng