Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của P (Plan) là:

Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của P (Plan) là:

A. Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá

B. Yêu cầu; Đánh giá

C. Xác định yêu cầu; đo, đánh giá

D. Thiết kế; Cung ứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng