Trong các yếu tố công nghệ trong sản phẩm, yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất?

Trong các yếu tố công nghệ trong sản phẩm, yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất?

A. Máy móc

B. Công nghệ

C. Con người

D. Thông tin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Vì: Con người đóng vai trò chủ đạo trong 4 yếu tố công nghệ trong sản phẩm vì con người là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố chi phối được các yếu tố còn lại trong công nghệ.