Trong cách tiếp cận theo 7 yếu tố (7’S), yếu tố System (hệ thống) ảnh hưởng tới những yếu tố nào?

Trong cách tiếp cận theo 7 yếu tố (7’S), yếu tố System (hệ thống) ảnh hưởng tới những yếu tố nào?

A. Strategy, Structure, System, Staff, Style, Skill, Share values.

B. Strategy, Structure, Staff, Style, Skill, Share values

C. Structure, Staff, Style, Skill, Share values.

D. Structure, System, Staff, Style, Skill, Share values.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng