Trong công nghệ gen, ADN tái tổ hợp là phân tử lai được tạo ra bằng cách nối đoạn ADN của:

Trong công nghệ gen, ADN tái tổ hợp là phân tử lai được tạo ra bằng cách nối đoạn ADN của:

A. tế bào cho vào ADN của plasmit

B. tế bào cho vào ADN của tế bào nhận

C. plasmít vào ADN của tế bào nhận

D. plasmít vào ADN của vi khuẩn E. coli

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng