Trong sự phiên mã cuûaProkaryote, ARN polymerase gắn vào:

Trong sự phiên mã cuûaProkaryote, ARN polymerase gắn vào:

A. promotor 

B. terminator 

C. hộp pribnow

D. một vị trí đặt hiệu khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng