Trong thực tế, hoạt động quản trị sẽ có hiệu quả khi (chọn câu sai):

Trong thực tế, hoạt động quản trị sẽ có hiệu quả khi (chọn câu sai):

A. Giữ nguyên sản lượng đầu ra và tăng các yếu tố đầu vào.

B. Giảm thiểu chi phí các nguồn lực ở đầu vào và giữ nguyên sản lượng đầu ra.

C. Giảm được các chi phí ở đầu vào tăng sản phẩm ở đầu ra.

D. Giữ nguyên các yếu tố đầu vào và gia tăng số lượng đầu ra. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng