Ưu thế lai F$_{1}$ chỉ sử dụng vào mục đích kinh tế, không sử dụng làm giống vì:

Ưu thế lai F$_{1}$ chỉ sử dụng vào mục đích kinh tế, không sử dụng làm giống vì:

A. ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ

B. tần số các alen thay đổi qua các thế hệ

C. F1 có ưu thế lai cao

D. con lai F1 không sinh sản được

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng