Vì sao quản trị là hoạt động cần thiết với mọi tổ chức?

Vì sao quản trị là hoạt động cần thiết với mọi tổ chức?

A. Vì quản trị không tốt thì tổ chức sẽ hoạt động kém hiệu quả

B. Vì con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung phải thông qua hoạt động quản trị.

C. Vì quản trị giúp con người gắn kết lại với nhau.

D. Vì chỉ có quản trị thì tổ chức mới phát triển.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng