Việc kiểm soát được tập trung vào một số nhân viên không được cấp trên quý mến là vi phạm nguyên tắc:

Việc kiểm soát được tập trung vào một số nhân viên không được cấp trên quý mến là vi phạm nguyên tắc:

A. Kiểm soát phải có tính khách quan.

B. Kiểm soát phải đúng thời điểm.

C. Kiểm soát phải đảm bảo tính toàn diện.

D. Hệ thống kiểm soát phải chấp nhận được.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng