Với doanh nghiệp, việc nghiên cứu môi trường là công việc phải làm của

Với doanh nghiệp, việc nghiên cứu môi trường là công việc phải làm của

A. Giám đốc doanh nghiệp

B. Các nhà chuyên môn

C. Khách hàng

D. Tất cả các nhà quản trị

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng