Xác định câu đúng nhất:

Xác định câu đúng nhất:

A. Chất lượng là tập hợp tính chất đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước và còn tiềm ẩn

B. Chất lượng là tập hợp tính chất đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước

C. Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu

D. Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu định trước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng