Xác định câu đúng nhất:

Xác định câu đúng nhất:

A. Người tiêu dùng luôn có nhu cầu cấp bách và thường xuyên

B. Tùy theo nhu cầu mà người tiêu dùng có thể xuất hiện nhu cầu trước mắt, cấp bách, thường xuyên hoặc thuần túy và cao siêu

C. Người tiêu dùng luôn có nhu cầu trước mắt và thời vụ

D. Người tiêu dùng luôn có nhu cầu thường xuyên và thuần túy

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng